เงื่อนไขการใช้บริการ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ sangcargo ก่อนทำการสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิก
ซึ่งต่อไปนี้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ขอแทน sangcargo คำว่า “ บริษัท” และ แทนลูกค้า คำว่า “ท่าน” โดยท่านสมาชิกต้องยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท ก่อนใช้บริการ ดังรายการต่อไปนี้

1. กรณีที่ท่านใช้บริการฝากสั่งกับทางบริษัท (ให้บริษัทเป็นตัวกลางในการติดต่อซื้อสินค้าให้)
     1.1 ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อซื้อขายสินค้า จากร้านค้าที่ท่านเลือกมา ดังนั้น ทางบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ การันตีสินค้าที่ท่านฝากสั่ง ความผิดพลาด ของร้านค้าจีน เช่น สินค้าไม่เหมือนแบบที่สั่ง เกิดความเสียหาย แตกหัก ส่งผิดขนาด จัดส่งสินค้าไม่ครบ ร้านค้าจีนไม่คืนเงินค่าสินค้า เป็นต้น ทางบริษัทเป็นสื่อกลางในการทวงถามติดตามประสานงานให้กับท่านในการฝากสั่งสินค้าเท่านั้น

2. กรณีที่ท่านสั่งสินค้าเอง (ใช้แต่บริการขนส่ง)
     2.1 ในกรณีที่ท่านสั่งสินค้าเอง (ใช้แต่บริการขนส่งกับทางบริษัท) หากท่านมีปัญหากับร้านค้าจีน ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่ายในการติดต่อ กับร้านค้าจีน แต่ทางบริษัทไม่รับประกันการรับผิดชอบจากร้านค้าจีนได้ เนื่องจากท่านเป็นผู้เลือกร้านค้าเอง ทางบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการติดต่อประสานงานเท่านั้น

3. กรณีที่สินค้าสูญหายจากการขนส่งทางบริษัทรับผิดชอบตามมูลค่าสินค้าตามจริงไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งสินค้าที่สูญหาย

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าของท่านเสียหาย แตกหัก จากการบรรจุภัณฑ์ของร้านค้าจีนที่ไม่เหมาะสม หากสินค้าของท่านเกิดความเสียหายและแตกหักง่าย ท่านสามารถแจ้งทางบริษัทหรือร้านค้าให้ตีลังสินค้าได้

5. ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าต้องห้าม หากพบว่ามีการแอบส่งโดยไม่แจ้งทางบริษัท กรณีโดนยึด และเกิดปัญหาต่างๆ ท่านต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆทั้งสิ้น

6. กรณีที่ท่านได้รับสินค้า แล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหาย สินค้าแตกหัก หรือหลุดตกในการบรรจุภัณฑ์ สินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการขนส่ง การสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านไทย ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่างๆนี้ได้

7. ในกรณีที่สินค้าถึงไทยแล้ว เพื่อการติดตามผลกับทางร้านค้า ว่าสินค้าที่สั่งมานั้นถูกต้องตามแบบ และครบตามจำนวนหรือไม่ เมื่อได้รับสินค้า ท่านจะต้องรีบเช็คโดยเร็วที่สุด
หากพบว่าสินค้าร้านค้าใดมีปัญหา ท่านต้องทำการเก็บห่อ/กล่องที่หุ้มสินค้านั้นไว้ก่อน และรีบแจ้งทางบริษัทโดยทันที หากท่านมารับสินค้า หรือแจ้งทางบริษัทช้า ทางบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สินค้าอาจติดตามยากและท่านอาจจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นจากร้านค้าจีน ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ ระหว่างท่านและร้านค้าจีนได้ ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการติดตามทวงถามเท่านั้น

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ภายหลัง

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า หากยังไม่ได้รับการชำระเงินจากท่าน

10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้าสินค้า ในกรณีจําเป็นเพื่อระบุและบันทึกรายละเอียดสินค้า

11. ระยะเวลาการขนส่งเป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ย อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง ทางบริษัทไม่มีการรับประกันถึงความล่าช้าของสินค้า ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าติดตรวจ ติดภัยธรรมชาติ ทำให้สินค้ามาช้าไม่ทันขายตามระยะเวลาที่ท่านกำหนด

12. ทางเราสามารถแก้ไขการเรียกเก็บเงินรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบภายหลังได้หากพบว่าระบบมีข้อผิดพลาดใดๆ

สำหรับลูกค้า สั่งซื้อและนำเข้าสินค้า

     – หากสินค้าของท่านเข้าโกดังไทยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งส่งสินค้าภายใน 24 ชม.นับจากวันที่มีประกาศสินค้าของท่านเข้าโกดังไทย หากลูกค้าแจ้งส่งของเกิน7 วัน นับจากวันสินค้าเข้าไทย ทางบริษัทขอปฎิเสธการรับผิดชอบ กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ครบ จากทางร้านค้า เราจะไม่ติดตามสอบถามจากร้านค้าให้ในทุกกรณี
     – หลังจากได้รับสินค้า แล้ว ลูกค้าต้องตรวจสอบจำนวนแทรคของสินค้าที่ท่านแจ้งส่งสินค้าตามใบส่งของ ว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ กรณีได้รับไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งภายใน 24 ชม.นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากเกิน3วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทจะไม่ติดตามสินค้าให้ท่าน
      – หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ให้ลูกค้าดำเนินการตรวจสอบสินค้าโดยทันที สินค้าที่ท่านสั่ง กับสินค้าที่ท่านได้รับถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากได้รับไม่ถูกต้อง ให้แจ้งมาในระบบโดยทันที ห้ามเกิน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสอบถามจากทางร้านค้า

สำหรับลูกค้านำเข้าอย่างเดียว

     – หากสินค้าของท่านถึงโกดังไทยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งส่งสินค้าทันที หากท่านรอเกิน 5 วันทำการไม่แจ้งส่งของ สินค้าของท่านเสียหาย หรือสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
     – หากท่านได้รับสินค้าแล้ว ท่านต้องตรวจสอบสินค้าของท่านว่าถูกต้องตามใบส่งของที่ท่านแจ้งมาหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้ท่านแจ้งบริษัทภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากเกินจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามสินค้าให้ลูกค้าทุกกรณี